خبری - تحلیلی
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 ساعت 12:26 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )
آقای غلامرضا روجایی فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره 519/93/3 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعلام داشته که کبری صالحی پور فرزند محرم علی به شماره شناسنامه 2187 صادره از رامسر در تاریخ 1391/2/3 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان رامسر فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از :

1- آقای غلامرضا روجایی فرزند علی به ش ش 211 همسر دائمی متوفی و متقاضی گواهی حصر وراثت

2- آقای ماهان روجایی به شماره شناسنامه ملی 7- 011223- 227 فرزند ذکور متوفی

3- آقای محرم علی صالحی پور به ش ش 7 پدر متوفی

4- خانم نرجس جمالی مرکیه به ش ش 13 مادر متوفی و به جز افراد مذکور ورثه دیگری ندارد.

ولاغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد .

قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف رامسر

م . الف / 321

پنجشنبه یازدهم دی 1393 ساعت 16:45 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )
م.الف . ۲۸۲

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین محصور به دیوار دارای پلاک شماره : ۱۱۹۶ فرعی از ۷۲ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در بخش ۵ رامسر ذیل ثبت ۳۷۳۸۰ صفحه ۱۱۶ دفترجلد ۲۲۴ به نام مهرداد آقا جعفری فرزند عزت اله ثبت و صادر شده است ، و حدود آن عبارتست از : شمالا بطول ۲۸ متر و ۲۸/۲۰ متر هر دو قسمت دیواریست به راه شرقا: بطول ۲۲/۵۰ متر دیواریست به کوچه جنوبا بطول ۵۴/۵۰ متر دیواریست به باقیمانده پلاک ۷۲ فرعی غربا : بطول ۱۳/۵۰ متر دیواریست به قطعه ۶۶تفکیکی دوم بطول ۴ متر به باقیمانده پلاک ۷۲ فرعی و حقوق ارتفاقی  ندارد .طبق سند رهنی شماره ۳۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰۹۱ شهر تهران استان تهران در رهن بانک پاسارگارد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ (۵/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال ارزیابی شده و پلاک فوق طبق نظریه کارشناسی به مساحت فوق واقع در رامسر ، لیدو ، ساحل ۹ ، جاده لوله گاز ، انتهای ک ش خانرمکی و در سطح رقبه مذکور بنایی در یک طبقه بصورت مسکونی نیمه ساخت با زیربنایی تقریبی ۷۰ مترمربع احداث گردیده که مشتمل بر دو خواب هال ، آشپزخانه ، ایوان و سرویس بهداشتی می باشد از مصالح مصرفی دیوار بلوکی فاقد درب و پنجره و سربندی و پوشش فلز و ایرانیت تشکیل میگردد فاقد امتیازات لازم بوده و ساختمان یاد شده قابل بهره برداری نمی باشد. پیرامون ملک در جهات اربعه محصور به دیوار بلوکی بوده و فضای باقیمانده آن نیز بوسیله تعدادی اشجار مرکبات و گردو غرس میگردد . که طبق نظریه کارشناسان به مبلغ (۵/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰)ریال ارزیابی گردید و قطعیت یافت. پلاک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز. یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ در اداره ثبت رامسر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 

الیاس صهبا

رییس ثبت اسناد و املاک رامسر

تاریخ انتشار : ۹۳/۱۰/۱۳

مردم رامسر در حسرت داشتن کشتارگاه صنعتی
چهارشنبه دوم مهر 1393 ساعت 3:57 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

در جهان امروز که بهداشت در تغذیه  اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و با  وجود انواع و اقسام بیماریهای نوظهور ، توجه و نگاه تخصصی به موضوع بهداشت مخصوصا در امر تغذیه  تلاشی شبانه روزی و دلسوزانه را می طلبد.

کشتارگاه های صنعتی که هر روز بر تعداد و اهمیت وجود آن افزوده می شود ضروری ترین اقدام در جهت بهداشت تغذیه جامعه می باشد.بدیهی ست که کشتارگاههای صنعتی می توانند از اسراف هایی که در کشتارگاههای سنتی به وفور صورت می گیرد جلوگیری به عمل اورده و اینجاست که بحث اشتغال جوانان  هم پیش می آید که می توانند در بخشهای مختلف کشتارگاههای صنعتی  عنصری مفید برای جامعه و خود باشند و به خود ببالند که سلامت میلیونها تن از هموطنان خود را در دست دارند.

با این مقدمه ، وجود کشتارگاه صنعتی در رامسر یکی از دغدغه های گاه و بیگاه مسئولین و مخصوصا فرمانداران این شهرستان در دوره های مختلف مدیریتی شان بوده است .

با وجود تمام تلاشهایی در جهت مثبت و منفی که برای احداث کشتارگاه صنعتی  در رامسر و حومه آن صورت پذیرفت تا به امروز ثمری جز تعطیلی و مایوس نمودن مسئولین و مردم رامسر نداشته است .

رامسر به عنوان شهر نمونه گردشگری که میلیونها گردشگر از اقصی نقاط ایران و جهان را در خود جای می دهد فاقد یک کشتارگاه صنعتی به روز و مدرن می باشد که بتواند احتیاجات مردم را در این زمینه فراهم نماید .

البته در زمان رستم زرودی فرماندار سابق رامسر ، تلاشهای خوبی در جهت احداث کشتارگاه صنعتی در رامسر صورت گرفت ولی اما اگر ها انقدر در پیدا و نها ن زیاد و بلند شد که  سرمایه گذار مربوطه از این آمد و رفت بین مسئولین برای گرفتن مجوز، مایوس و خسته گردید و زمین خود را فروخت وسرمایه اش را  در کار دیگری صرف نمود.

ادارات و ارگانهایی از قبیل شهرداریها ، محیط زیست ، بهداشت ، دامپزشکی و فرمانداری و از همه مهمتر استانداریمازندران  آنچنان در ظاهر موافق پروژه  به نظر می رسیدند که به همان شدت در نهان ب عضی از آنهامخالفت می ورزیدند و شرایط جوواجور قانونی و سلیقه ای خود را در این پروژه شروع نشده ،اعمال میکردند.

قابل ذکر است که منطقه غرب مازندران فاقد یک کشتارگاه صنعتی مناسب می باشد و در رامسر هم کشتارگاههای سنتی فعالی هستند که انهم بانگ بستن انها هر روز به گوش می رسد .

آنچه در ظاهر به نظر می رسد این است که راضی نکه داشتن تمام این ادارات به این زودی ها ممکن و میسر نخواهد بود .زیرا همه انها در ابتدای امر شرایط ایده الی خود را داشته که برای شهری که به زحمت یک نفر برای سرمایه گذاری  سرمایه خود را در این صنعت به کار میگیرد تا مدت های مدید رامسری ها باید در حسرت داشتن یک کشتارگاه صنعتی شوند تا از صحت و سلامت گوشت مورد نیاز و مصرفی خود اطمینان پیدا نمایند.

گفتنی ست ،مسئولین ذیربط می توانستند در ابتدای امر ، شرایط موجود را برای احداث کشتارگاه صنعتی را مهیا و کم کم شرایط ایده آل را بر کشتارگاه هموارمی کردند تا به استاندارد های روز دنیا نزدیک شود زیرا حداقل از داشتن آن از نداشتن ان بهتر بنظر می رسد .

گلایه و نارضایتی مردم رامسر و منطقه از نداشتن کشتارگاه صنعتی همیشه به گوش مسئولین رسیده و تنها کسانی که از ابراز و بیان خواسته ها ی خود ابایی ندارند همان مردم مهمناندوست رامسر هستند که کوجکترین خواسته آنها داشتن کگشتارگاه صنعتی در شهر و منطقه خودشان است .

          

 

 

 

 


برگزاری جشن نیمه شعبان در بازار رور شهرداری کتالم و ساداتشهر
یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ساعت 12:31 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

به همت شهرداری کتالم . ساداتشهر :

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان

رامسر - زهراامیری

درشب میلاد مبارک و فرخنده منجی بشریت، گل خوشبوی نرگس حضرت ولی عصر (عج)، جشن بزرگ نیمه شعبان در بازار روز شهرداری کتالم وساداتشهر برگزار شد این جشن که با موسیقی ،تئاتر ،شعبده بازی ، ....همراه بود

مظاهر باقرسلیمی شهردار کتالم وساداتشهر ضمن سلام وخوش آمدگویی و خیرمقدم حضار ومسئولین شهر فرا رسیدن نیمه شعبان زاد روز منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را به تمامی عاشقان و منتظران آن تبریک گفته و ولادت حضرت امام مهدی (عج) را از نزول برکات خداوند دانست و به بیان آثار و فضلیت آن امام بزرگوار پرداخت.

باقرسلیمی حضرت مهدی (عج) را واسطه نزول برکات آسمان و زمین دانست و گفت: از مهمترین دلایل اهمیت نیمه شعبان یادآوری ولادت انسانی است که روزی ظهور خواهند کرد و جهان را از ظلم و ستم نجات می دهد.

 وی با بیان اینکه وجود امام زمان (عج) باعث استقرار آرامش در زمین است و امید را دنبال دارد افزود: همین که مردم انتظار ظهور یک منجی را داشته باشند این خود امید آفرین می باشد .

این جشن با حضور مردم کتالم و ساداتشهر و حومه با برگزاری مسابقه و برنامه های طنز ، سرگرمی ، شعبده سازی ، نورافشانی  به پایان رسید.(به امید ظهور حضرت ولی عصر (عج))

 

 

 

 

 

همایش طبیعت گردی در شمال ایران
یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ساعت 12:22 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

به همت شهرداری رامسر و همراهی شهرداری کتالم و ساداتشهر :

برگزاری "همایش طبیعت گردی در شمال ایران " در رامسر

رامسر - زهراامیری

نخستین همایش طبیعت گردی به مدت دو روز در آمفی تئاتر هتل رامسر به همت و میزباتی شهرداری شهر رامسر و همراهی شهرداری کتالم و ساداتشهر برگزار گردید .این همایش به صورت سیمینارآموزش –کارگاهی  برگزار گردید و از جمله موارد ویژه و قابل توجه د ر ا ین همایش حضور مسئولان کشوری و استانی در این برنامه برنامه بوده است .

رییس انجمن جنگلبانی ایران : تاثیر طبیعت بر فرهنگ  پوشیده نیست

رییس انجمن جنگلبانی ایران در این مراسم  گفت : نگاه ویژه مدیران مازندران به طبیعت  به واسطه برگزاری این همایش ، بیانگر اهمیت این امر مهم برا ی آنان بوده و البته تاثیر طبیعت در زندگی آدم ها بر کسی پوشیده نیست.

هادی کیا دلیری افزود: مناطق شمال کشور بدلیل عدم مدیریت صحیح در یک بازه زمانی بلند مدت سهم زیادی از زیبایی خود را از دست داده است و همین فرصتی که باقیست باید این زخم ها و آسیبها ترمیم شود.

رییس انجمن جنگلبانی ایران ادامه داد : علاوه بر نابودی طبیعت ، عدم مدیریت صحیح باعث از بین رفتن محیط طبیعی و تمام چیزهایی که سهم کشور شده و فرهنگمان نیز در این راستا دچار مشکل شده است.

 وی با بیان این مطلب که نابودی محیط زیست باعث نابودی آداب و رسوم خواهد شد ،تصریح کرد :در چنین شرایطی در شمال کشور برنامه ریزی فقط نمی تواند به چوب و جنگل نگاه کند و باید اهدافی جایگزین  چوب و جنگل طراحی شود زیرا  طبیعت به عنوان پشتوانه اصلی شمال کشور محسوب شده و این منابع طبیعی بایستی بدرستی حفظ شود.طبیعت گردی نیاز به ایجاد زیر ساخت ها و گردشگری پاک داشته و این مهم باید مورد توجه همه مدیران و حافظان  منابع طبیعی قرار گیرد.

فرماندار رامسر : لزوم حمایت از زیر ساخت های گردشگری در رامسر

فرماندار رامسر نیز در این مراسم گفت : امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو نامیده شده و حجم قابل توجهی از مبادلات ارزی  را به خود اختصاص داده  است.

حسین سروری  افزود : ممیز گردشگران در سال 2013 بیش از 2 میلیارد دلار برای کشورهای مقصد در آمد داشته است و

اگر اشتغال و در آمد زایی و توسعه اقتصادی برای همه ما مهم است ، باید ببینیم به چه میزان این صنعت پول ساز برایمان

مهم است.

وی  با اشاره اینکه دو پنجم در آمد صنعت گردشگری مربوط به کشور های آسیایی  است ، اضافه کرد : در این میان ترکیه ، امارات ، دوبی و عربستان و ... بوده و ترکیه مقام هفتم را در جهان در زمینه جذب گردشگر داراست

سروری با اشاره به دارا بودن جاذبه های طبیعی و خدادادی  رامسر  بر لزوم حمایت از  احداث زیر ساخت های گردشگری مانند پروژه کنار گذر ساحلی و رفع موانع آن ،تکمیل پروژه فرودگاه و احداث سازه های جانبی ان ، ایجاد دانشگاه گردشگری و محیطزیست در رامسر  تاکید کرد.

فرماندار رامسر اظهار داشت : زباله این شهرستان   در یکی از زیبا ترین و بکر ترین مناطق جنگلی و در منطقه اشکته چال امحاء می شود که صدمات زیادی را به منابع طبیعی و زیست محیطی وارد آورده است که نیازمند توجه وحمایت ویژه در جهت احداث کار خانه زباله سوز است.

استاندار مازندران : دریا  فرصت ویزه گردشگری  در مازندران

استاندار مازندران نیز گفت : بیش از 70 درصد از مساحت مازندران را جنگل ها تشکیل داده و بیش از 60 میلیون سال قدمت دارند و این مساحت از جنگل در کنار 400 کیلومتر دریا و ساحل از مازندران استانی با ظرفیت طبیعی بسیار بالا ساخته است.

 ربیع فلاح افزود : محور اصلی برنامه ها در استان مازندران توسعه در دوبخش کشاورزی و گردشگری است که هر دو بخش آن در ابتدای راه توسعه قرار دارد.

وی در خصوص بهره برداری از دریا بعنوان یک پتانسیل بالا  در  زمینه های مختلف گفت : به این امر در سالهای گذشته توجه نشده و و ضعیتی که اکنون در آلودگی دریای خزر داریم تقریبا ذخایر اساسی استان در دریا از بین رفته است .

استادار مازندران تصریح کرد : یک نقطه در ساحل نمی بینیم که مدیریت درست اعمال شده  باشد.

وی اظهار داشت : بایستی دریا را یکی از فرصت های بسیار مهم  در استان دیده و برای بهره برداری اصولی از آن برنامه جامع و مدون طراحی کنیم.

این مقام مسئول گفت : دریا به عنوان کانون های گردشگری و توسعه آن مورد توجه ما قرار دارد.

طبیعت گردی در قلعه تاریخی مارکوه

 در اولین روز همایش ملی طبیعت گردی راس ساعت 6 عصر روز چهارشنبه اعضای انجمن جنگل بانان ایران و مقامات کشوری و استانی از قلعه تاریخی مارکوه بازدید بعمل آوردند.

 مظاهر باقرسلیمی شهردار کتالم وساداتشهر ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین تاریخچه قلعه مارکوه را به عرض حاضرین رساند و گفت این قلعه قدمت 1000 ساله دارد و از دوران ساسانیان به یادگار مانده است ولی تاکنون برای احیا و بهره برداری این قلعه از طرف میراث فرهنگی و گردشگری اقداماتی در خصوص احداث پارک یا تفرجگاه صورت نگرفته ولی شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تمایل دارد با تخصیص اعتبار لازم این قلعه را به صورت پارک تفریحی و تفرجگاهی زیبا تبدیل نماید تا عموم شهروندان و گردشگران از این قلعه تاریخی مارکوه استفاده لازم را ببرند.

 

 

رونمایی از یادمان 270 شهید رامسر
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 ساعت 3:8 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )
  سرهنگ صادق حمیدی در نشست با فرماندهان پایگاههای بسیج شهرستان رامسر گفت : همه ما سرباز نظام ، قرآن و ولایت هستیم و همواره در حال خدمت بوده و هستیم .

وی افزود : این خدمت  پاسداران و بسیجیان برای سپاه نیست ، بلکه سپاه محوری است که باید موجب همدلی ، هماهنگی و وحدت باشد و بنابراین خدمت ما خدمت به نظام و مردم همیشه در صحنه است.

این مسئول در ادامه ، ماموریت اصلی سپاه را حفظ ارزشها دانست و تاکید کرد : اگر دشمن به راحتی در فکر تجاوز به خاک ایران عزیز نیست به علت توپ و تانک و تسهیلات نظامی ایران نبوده و این حضور بسیجیان و پاسداران نظام اسلامی است که دشمن را از تجاوز بازمی دارد.

حمیدی با اشاره به رونمایی از یادمان 270 شهید رامسر که در درب ورودی سپاه ناحیه مقاومت بسیج و سپاه  رامسر نصب و برپا گردیده بود  تصریح کرد : این یادمان که امروز رونمایی می شود یادگاری ایست از ما از سال 92 ، تا با یاد و نام  شهدا به سال جدید برویم.

فرمانده  سپاه ناحیه رامسر خاطر نشان ساخت : به سپاه ناحیه رامسر تقاضا شد که پس از رونمایی از یادمان شهدا ، مکان این شهدا برای امور فرهنگی و تبلیغات در مقابل 20 میلیون تومان واگذار شود اما اگر این پول دهها برابر هم شود ما نمی پذیریم زیرا که این مکان از آن شهداست .

وی گفت : ما هر روز که به مکان سپاه می آییم ناگزیرباید از کنار این یادمان شهدا بگذریم و مطمئنا همانطور که ما این عزیزان را در مقابل دیدگانمان گذاشته و می بینیم آنها هم نظاره گر ما هستند.

حمیدی افزود : ارزش شهدا آنقدر والاست که با هیچ مقداری قابل ارزش گذاری نمی باشد ،ما پاداش خود را هزاران باراز شهدا گرفته ایم و در زندگی تک تک ما حضور و برکت این شهدا وجود دارد و قابل فهم می باشد.

این مسئول خطاب به فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج سپاه رامسر گفت : در ایام نوروز که مصادف شده است با ایام فاطمیه ، یکی از برنامه های پایگاهها باید دیدار از خانواده های شهدا و ایثارگران محل خودشان باشد و قطعا این دیدارها نشاط در زندگی شما ایجاد می کند .

وی با اشاره به اینکه پایگاههای بسیج در هر محله باید عامل وحدت و همدلی آن محله باشد  اظهار داشت :سرکش از خانواده های مستمند و نیازمند هم باید در برنامه های نوروزی شما باشد ، این خانواده ها را شناسایی کرده و به دیدار آنها بروید و هر کاری که از دستتان برآمد برای آنها انجام دهید .

حمیدی اعلام کرد : همیشه که با تقدیم پول و مادیات کمک و همدلی میسر نمی شود بیشتر مواقع می توانید با یک پیغام ، معرفی و یا سفارشی گره از مشکلات این خانواده های نیازمند برداریم و اگر از دستمان بر می اید پس باید انجام دهیم .

وی با اعلام اینکه حوزه خواهران الزهرا در استان مازندران به عنوان حوزه و پایگاه برتر انتخاب شده است بیان کرد : سه نفر از بسیجیان رامسر هم به عنوان نفرات برگزیده در استان مازندران انتخاب شدند.

به گزارش دیار سبز ،در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایایی به فرماندهان پایگاههای بسیج داده شد و رونمایی از یادمان270 شهید رامسر پس از اتمام این نشست برگزار گردید.در این رونمایی فرماندار رامسر به همراه شهرداران شهرستان رامسر و پدر شهیدان پروانه حضور داشتند.گفتنی ست این یادمان که در بالای درب ورودی سپاه ناحیه رامسر نصب گردیده تصاویری از امام راحل (ره) ورهبر معظم انقلاب به همراه تصاویر شهدای رامسر به همراه تصاویری از آیت الله علی اکبر الهیان و نیز شهدای هسته ای دیده می شود.

 

 

 


انتخابات شرکت تعاونی مهر کتالم و سادات شهر برگزار شد
یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ساعت 14:40 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

برگزاری انتخابات تعاونی مهر کتالم و سادات شهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ما از رامسر ، انتخابات هیئت مدیره  تعاونی مهر کتالم سادات شهر در مسجد جامع کتالم  راس ساعت 9 صبح آغاز گردید.

در این انتخابات جمعی از کشاورزان  منطقه کتالم و سادات شهر برای تعیین نماینده خود در این تعاونی حضور داشتند.

صالح محمدی رییس اداره تعاونی روستایی  قبل از برگزاری انتخابات  گفت : در آستانه سال 93 برف 12 بهمن ، موجب تخریب باغات و وارد آمدن خسارات شدید به کشاورزان و دارایی های آنان شد .

وی افزود : از اینکه سرنوشت شرکت تعاونی مهر را مهم دانسته و تشریف آوردید  کمال تشکر را دارم ولی با این وجود تمام سعی خود را بر این داشته باشید که افرادی دلسوز را به هیئت مدیره راه دهید تا بتوانند حامی و غمخوار شما در این تعاونی باشند .

وی خاطر نشان ساخت : تعاونی هر چه دارد از آن اعضا است . اصول تعاونی ، مشارکت است .   

محمدی اظهار اشت : اعضای هیئت مدیره  افتخاری کار می کنند و باید به یاد داشته باشیم که تعاونی محل تسویه حساب های شخصی و صنفی و سیاسی نمی باشد .

گفتنی ست که در این انتخابات 90 برگه رای شمرده شد که از این تعداد آقایان  سید حبیب سیدی  به عنوان  رییس هیئت مدیره    و حسین کرد رجبی به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ،عنایت الله جنتی به عنوان  منشی،  داوود طالش کاظمی  و فرامرز نیاستی به عنوان عضو اصلی و سید مهدی سید قاسمی  به عنوان مدیر عامل هیئت مدیره جدید برای یک دوره سه ساله معرفی گردیدند و آقایان هوشنگ  محمدنژاد و یحیی یعقوبی پور به عنوان هیئت بازرسین انتخاب شدند .

 

 

 

همایش بازاریابان ایرانیان زمین(بیز) در رامسر
جمعه بیست و هفتم دی 1392 ساعت 16:46 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

 همایش بازاریابان ایرانیان زمین با حضور مدیران و مشاوران ارشد  شرکت بیز  و مسئولین شهرستان رامسردر کانون شهید سلیمانژاد رامسر برگزار شد .

غلامرضا عطاران رییس هیئت مدیره شرکت بیز با اشاره به یک دهه فعالیت و تحقیق گسترده در زمینه بازاریابی شبکه ای گفت : ما در حال گذار هستیم و این گذار یعنی حرکت به سوی نتورک مارکتینگ که در سراسر دنیا تعریف مشخص و معینی را دارد .

وی افزود : تجارب چندین ساله خود را در این شرکت در اختیار اعضا قرار داده تا آنها بتوانند زودتر به نتایج موردنظر برسند .

عطاران خاطرنشان ساخت : شرکت های هرمی با طی راه نادرست  تعریف نادرستی از نتورک را ارائه دادند که به همین دلیل غیرقانونی گردید و با آن برخورد قانونی شد.

وی گفت : حدود 2 سال واندیست که مجوز فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای به ما داده شده است که  نوع و نتیجه فعالیت ما نشان داده است که هم دولت و هم اعضا از عملکرد شرکت رضایت کامل را دارند  

رییس هیئت مدیره شرکت بیز اظهار داشت : کالاهایی که شرکت در اختیار خانواده ها قرار داده است ،از نو کالاهای پرمصرف و پردوام  می باشد که اگر یک بار مصرف شود برای مدت طولانی و شاید همیشه در سبد مصرفی خانواده ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد : این محصولات قادر به رقابت با محصولات مشابه خود می باشند که در حل حاضر 300 قلم کالا با نام برند بیز ثبت گردیده است که جزو افتخارات شرکت می باشد و طرف یک هفته دیگر محصولات دیگری نیز به سبد کالاهای عرضه شده شرکت افزود خواهد شد..

عطاران اعلام کرد : در نتورک مارکتینگ سعی شده است با حذف خرده فروشها و واسطه ها، مصرف کنندگان سود اصلی و واقعی را به دست آورند و کالا ارزانتر در اختیارشان قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه انبار رامسر جزو هشت انبار اصلی شرکت در کشور می باشد گفت : بر تعداد این انبارها در شهرهای مختلف در آینده ، افزوده شده و تا 2 هفته دیگر شعبه اصلی شرکت بیز دررامسر افتتاح می گردد.

در ادامه همایش مهدی کریمی مدیر اجرایی شرکت بازاریابان ایرانیان زمین اظهار داشت : فلسفه کلی این تجارت این است که با برآوردن آرزوی دیگران شما هم آرزویتان براورده می شود.


وی افزود : این تجارت به نوع جنسیت و یا سن ربطی نداشته و محدودیتی از نظر سیر صعودی ندارد .

کریمی بیان کرد : نوع این کار موجب می گردد که فرصت بلند پروازی در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشید تا آرزوی بزرگ و کوچک خود را برآورده نمایید .

 مهندس جواد رحمتی راهبر و مشاور ارشد فروش شرکت بازاریابان ایرانیان زمین در ادامه همایش  گفت : ما وارد موج جدیدی به نام موج الکترونیکی شده ایم که در حال گسترش و رواج روز افزون می باشد .

وی افزود : فروش از طریق اینترنت بسیار رواج داشته و دراین حالت خبری از دلالان واسطه ای نیست .

رحمتی خاطر نشان ساخت : شهرستان رامسر به دلیل مجاورت با دواستان گیلان ومازندران ، پتانسیل بالایی را برای فعالیت در زمینه نتورک مارکتینگ را دارا می باشد.

  در این همایش حدود 100نفر از رامسر ، تنکاین ، رشت و رودسر و ... حضور داشتند  که این همایش با استقبال حضار مواجه گردید در این همایش مهندس غلامرضا عطاران  رییس هستدت مدیره ، مهندس مهدی کریمی مدر اجرایی و مهندس جواد رحمتی راهبر ارشد فروش  و حسن محبی راهبر  ارشد فروش و مهندس علی بالا زاده رهبر ارشد فروش حضور داشتند که  سخنرانی آنها مورد تشویق حاضران قرار گرفت .

 .شایان ذکر است در این همایش از  آقایان سینا رامسری و حامد فرجادمنش به عنوان استارتر های فعال  شرکت در شهرستان رامسر تقدیر بعمل اورده شد.

 

 


برزگر عضو شورای شهر رامسر : لزوم شفاف سازی در مورد واحد بین الملل رامسر
یکشنبه یکم دی 1392 ساعت 4:3 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

احسان برزگر عضو شورای شهر رامسر در مورد واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی رامسر اظهار داشت: هرگز نمی‌گذاریم شایعاتی که در مورد انتقال دانشگاه علوم پزشکی واحد بین‌الملل رامسر به ساری مطرح است،تحقق یابد.

وی افزود: تجربه تلخ دانشگاه شاهد رامسر برای ما کافی است که آن را به تهران منتقل کردند پس این حرکت دوباره در مورد واحد بین‌الملل رامسر تکرار نمی‌شود.

برزگر خاطرنشان کرد: علیرضا فتاحیان سرپرست واحد بین‌الملل رامسر باید در مورد سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در مورد انتقال واحد بین‌الملل رامسر سخن گفت،شفاف‌سازی کند.

این عضو شورای شهر رامسر افزود: شهرستان رامسر با داشتن سابقه دیرینه در بحث پزشکی و پیراپزشکی و موقعیت بی‌نظیر محیطی، محل مناسبی برای استقرار دائم واحد بین‌الملل پزشکی در رامسر است.

وی تاکید کرد: جامعه دانشگاهی شهرستان و شورای شهر رامسر مخالف انتقال این واحد بوده و هستند و تمام تلاش خود را برای استقرار دائم این دانشگاه در رامسر را انجام می‌دهند.

عضو شورای شهر رامسر در پایان بار دیگر از دکتر فتاحیان خواست که هر چه سریع‌تر در این باره شفاف‌سازی کنند.

قابل ذکر است ،واحد بین‌الملل رامسر در حال حاضر دارای دو رشته پزشکی و داروسازی است که بیمارستان‌های امام سجاد (ع) رامسر و شهید رجایی تنکابن،بیمارستان‌های آموزشی این واحد است.


عدم پاسخگویی ....!
پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ساعت 3:49 | نوشته ‌شده به دست زهزاامیری | ( )

عصر امروز نشست خبرنگاران با محمد شریفی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با گلایه خبرنگاران از عدم پاسخگویی مسئولان به خبرنگاران ختم شد.

محمد شریفی عصر امروز در نشست با خبرنگاران گفت: ‌مهم‌ترین دغدغه امروز هنرمندان رامسری داشتن مکانی برای عرضه و تولید آثار هنری‌شان است.

وی افزود: رامسر جزو شهرستان‌هایی است که هنری مانند نمدبافی در آنجام شده و در این هنر سرآمد بوده و در کشور و جهان شناخته شده است.

این مسئول افزود: تمام تلاش از سوی این اداره برای رفع مشکلات خبرنگاران انجام می‌شود و مطمئن باشید دقیقه‌ای را هم تا حل مشکلات شما  تلف نمی‌کنم و سخن شما را به گوش مسئولان زیربط می‌رسانم.

در ادامه این نشست خبرنگاران مجتمع فرهنگی هنری را نیاز مهم شهرستان رامسر دانسته ‌و از سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد رامسر پیگیری این موضوع را خواستار شدند.

یکی از خبرنگاران با ابراز گلایه از نداشتن مجتمع فرهنگی هنری در این شهرستان گفت: شهری در مازندران سه مجتمع فرهنگی هنری دارد اما رامسر حتی در آرزوی یک مجتمع فرهنگی هنری محروم است.

یکی دیگر از خبرنگاران پاسخگویی مسئولان شهری و استانی را نامطلوب دانسته و گفت: هر مسئول استانی و ملی که به رامسر وارد می‌شود، مسئله امنیتی می‌شود و حق هر‌گونه ‌ارسال خبر و گزارش از ما سلب می‌شود.

وی ادامه داد: ما باید از دیوار و سیم خاردارها و مانع‌های متعدد پریده تا شاید مسئولی را رو در رو دیده و سئوالی بپرسیم.

یکی دیگر خبرنگاران به سرقت از بانک ملت رامسر اشاره کرده و اظهار داشت: بارها با فرماندار و فرماندهی انتظامی تماس گرفته و دیدار کردیم ولی با ما ذره‌ای همیاری نکردند.


 
دیگر موارد